تیزر تبلیغ اینستاگرام امیر ضیابخش (بیزینس کوچ FCA انگلستان و کارآفرین نمونه کشور)